Сертифікація

Сертифікація продукції у даному випадку - це схема, яка передбачає наявність фіксованої кількості готових виробів продукції на момент проведення робіт, розташованих на складі виробника (за даними складської довідки) або ж імпортуються в Україну (на підставі перевізних документів для розмитнення).

 

Інформація про систему сертифікації НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ

 

Система сертифікації "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" призначена для організації і проведення робіт з оцінки та підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері та сформована на міжнародних і європейських принципах і добровільних засадах. ЇЇ діяльність спрямована на всебічне сприяння реалізації політики Держспоживстандарту у сфері оцінки відповідності і споріднених сфер діяльності у вирішені проблем і завдань технічного регулювання.

"НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" - призначений та уповноважений орган із сертифікації в державній системі сертифікації.

 

Сертифікація УкрСЕПРО

 

"УкрСЕПРО" - єдина державна система сертифікації в Україні, роботи в якій визначають 149 органів з сертифікації продукції (робіт, послуг) і близько 800 випробувальних лабораторій (центрів).

 

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації затверджується кабінетом Міністрів України і щорічно переглядається (01.02.2005  № 28)

 

Сертифікат УкрСЕПРО - документ, який підтверджує, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам щодо її якості та безпеки і внесена до реєстру сертифікованої продукції на території України (Реєстру Системи УкрСЕПРО).

 

Сертифікація - це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.

 

Система сертифікації - це система, яка має власні правила, процедури та управління для проведення сертифікації відповідності.

 

Третя сторона - особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що приймають участь у питанні, яке розглядається (ДСТУ 2462-94 "Сертифікація: основні поняття, терміни та визначення").

 

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими / призначеними на те органами з сертифікації з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному, економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

 

Об'єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є продукція, яка:

 

●     виготовлена в Україні;

●     ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;

●    ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

●    ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

 

Сертифікація поділяється на обов'язкову і добровільну.

 

Обов'язкова сертифікація

 

Проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів (НД) виключно в державній системі сертифікації УкрСЕПРО.

 

Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

 

Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними НД, а за відсутності цих документів - методами, що визначаються органами з сертифікації або органом, який виконує його функції.

 

Добровільна сертифікація

 

Може проводитися на відповідність продукції вимогам, що ні віднесені актами законодавства та НД в обов'язкові вимоги, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником і органом по сертифікації.

 

Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації та інші юридичні особи, які взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також органи, які акредитовані в державній системі сертифікації.

 

Вартість усіх робіт із сертифікації продукції в Системі оплачується заявником на договірних умовах.

 

Основні принципи і загальні правила системи сертифікації УкрСЕПРО

 

Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Третьою стороною можуть виступати: Національний орган у справах сертифікації; центральний орган у справах сертифікації; територіальний орган у справах сертифікації; експерти-аудитори; особи, які взяли на себе функції юридичного органу з добровільної сертифікації; випробувальні лабораторії.

 

Система, призначена для проведення обов'язкової та добровільної сертифікації продукції, процесів і послуг. Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, передбачених чинними законодавчими актами, проводиться виключно в Системі. Органами по сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності. Якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифікації однієї і тієї ж продукції, то заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з них. На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності і наноситься знак відповідності.

 

Порядок проведення сертифікації продукції містить в загальному випадку:

 

     подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

     аналіз наданої документації;

     прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

     обстеження виробництва;

     атестацію виробництва продукції, що сертифікується або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

     відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

     аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензії;

     видачу сертифіката відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

     визнання сертифіката відповідності, виданого іноземним органом;

     технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

     інформацію про результати робіт із сертифікації.

 

Схема (модель) сертифікації пред'явленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником на початок робіт з сертифікації. Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.

 

За позитивними результатами випробувань, в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії, можуть видаватися такі види сертифікатів:

 

     Сертифікат на одиничний виріб;

 

     Сертифікат на партію продукції (на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів), відібраних від партії в порядку та кількості, визнаними органом з сертифікації);

 

     Сертифікат на продукцію, що випускається серійно протягом встановленого терміну (видається органом з сертифікації і включає обстеження виробництва або атестацію виробництва або сертифікацію системи якості.

 

 

Сертифікація партій продукції

 

Схема Сертифікації Партій Продукції

 

     заявником (юридична або фізична особа, яка постачає продукцію та є відповідальною за її якість) подається заявка на проведення сертифікації партії продукції в системі УкрСЕПРО та/або системі ОС "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ". Виробник підтверджує відповідність продукції вимогам (згідно з паспортом або сертифікатом якості);

 

     орган сертифікації проводить аналіз усього переліку документації, яка супроводжує партію, та документу, який свідчить про якість цієї продукції для перевірки факту відповідності встановленим вимогам;

 

     представник органу сертифікації здійснює відбір зразків продукції та технічної документації на них. Орган сертифікації, на підставах нормативних актів встановлює кількість цих зразків, склад технічної документації і правила відбору, ідентифікує відповідність продукції усієї супровідної документації та НД на продукцію;

 

     далі, здійснюються випробування зразків продукції з метою сертифікації, які проводяться в акредитованих випробувальних лабораторіях. Випробування великогабаритної або нетранспортабельної продукції допускається на підприємстві-виробнику за допомогою його обладнання, але це випробування здійснюється досвідченими фахівцями лабораторії. Випробування імпортованої продукції аналогічно випробуванням української продукції окрім випадків, коли існує угода про взаємне визнання результатів оцінки відповідності;

 

     якщо було отримано негативні результати хоча б по одному з показників випробувань, сертифікація продукції припиняється, а результат передається заявнику. У цьому випадку, ОС не проводить повторних випробувань даної партії продукції і не видає сертифікату;

 

     якщо у результаті оцінки отримані позитивні результати, ОС видає сертифікат відповідності на перевірену партію з наведенням її розмірів. У заявника з'являється право на маркування партії знаком відповідності (логотип сертифікації);

 

     термін дії сертифікату відповідності складає до одного року. Дія сертифікату розповсюджується як на партію продукції, так і на одиничний виріб з ідентифікацією серійних номерів виробів чи загального обсягу партії в одиницях її виміру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скасування обов'язкової сертифікації готельних послуг та послуг громадського харчування

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасовує обов'язкову сертифікації послуг з тимчасового розміщення та послуг харчування. В результаті реалізації цього регуляторного акту, суттєво зменшиться фінансовий тиск на суб'єкти господарювання, які діють в сфері туристичних послуг, які раніше були змушені витрачати кошти на обов'язкову сертифікацію і, в цілому, сприятиме розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні.

23 . 06 . 2014

Відміна реєстрації декларацій про відповідність

 

 

Обов'язкова реєстрація декларацій про відповідність суперечить Умовам вступу України до Світової організації торгівлі, Директивам ЄС, створює технічні бар'єри у торгівлі та накладає суттєві додаткові витрати коштів та часу у іноземних виробників та місцевих імпортерів. Міністерством економіки підготовлено проект Закону, який найближчим часом скасує цю вимогу.

29 . 04 . 2014

ЄС: встановлення обмежень щодо вмісту хімічних речовин у текстильних виробах

 

У середині квітня 2015 року Європейський Союз оприлюднив нотифікацію про внесення змін до Регламенту (EC) № 907/2006 Європейського парламенту і Ради з реєстрації, оцінки, дозволу й обмеження хімічних речовин (REACH) щодо нонілфенол етоксилату. Відповідно до документу запроваджується обмеження щодо розміщення на ринку текстильних виробів з вмістом нонілфенол етоксилату, який перевищує максимально допустимий рівень. Ухвалення документу очікується в четвертому кварталі 2015 року, набуття його чинності – через 20 днів після опублікування в Офіційному журналі ЄС. Водночас самі обмеження будуть запроваджені наприкінці 2020 року.

 

Новини

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015