Розгляд заявки та прийняття рішення на проведення робіт з сертифікації (оцінки відповідності)

Розгляд заявки та прийняття рішення на проведення робіт

з оцінки відповідності

 

1. Загальний процес подання та розгляду заявки, прийняття рішення за заявкою

1.1 Подання заявки на оцінку відповідності

1.1.1 Замовник, у випадку прийняття рішення про оцінку відповідності продукції, повинен провести такі заходи:

а) ознайомитися з основними процедурами оцінки відповідності, які наведені у ();

б) вибрати можливу схему (модуль) оцінки відповідності з числа визначених у застосованому технічному регламенті;

в) провести, за необхідності, організаційно-технічні заходи, які забезпечать якісне проведення робіт;

г) підготувати пояснювальну записку з комплектом технічних та нормативних документів:

- стандарти (ГОСТ, ДСТУ), ЗТУ, ТУ;

- додаткові вимоги контракту на постачання;

- результати розрахунків та випробувань;

- документи, що підтверджують ефективність СУЯ;

- матеріали, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам (акти державних чи  виробничих випробувань, приймання державною комісією НДР та ДКР, відомості щодо приймання готової продукції тощо);

- інші документи, необхідні для оцінки відповідності продукції;

д) направити заявку на оцінку відповідності продукції до ООВ.

1.1.2 Заявка на оцінку відповідності продукції подається на офіційному бланку, правильно заповненому і підписаному уповноваженим представником заявника, в якому безпосередньо або в додаткових матеріалах подаються відомості щодо заявленої галузі оцінки відповідності, а також згоди замовника дотримуватись вимог до проведення робіт і надавати усю інформацію, необхідну для проведення оцінювання.

1.1.3 Заявка подається за формою з Додатку Б, або за формою, яка враховує вимоги конкретного технічного регламенту.

1.1.4 При отриманні заявки ООВ вимагає від заявника отримати всю необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації згідно відповідної схеми сертифікації.

Прикладами необхідної інформації є наступні:

- продукція, що заявлена на сертифікацію;

- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись сертифікація;

- загальна характеристика клієнта, зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві аспекти його процесів і діяльності (якщо вимагається відповідною схемою сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобов'язання;

- загальна інформація стосовно клієнта, яка є доречною для заявленої сфери сертифікації, як наприклад, види діяльності клієнта, його людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;

- інформація, що стосується всіх субпідрядних процесів, що використовує клієнт, яка впливає на відповідність до вимог; якщо клієнт визначив юридичну особу/осіб для виробництва сертифікованої продукції, яка(і) є відмінною від клієнта, ООВ може встановити на договірних засадах відповідні перевірки щодо такої юридичної особи/осіб, якщо це необхідно для ефективного наглядання; якщо такі перевірки на договірних засадах є необхідними, їх можна провести заздалегідь до надання офіційних документів щодо сертифікації;

- уся інша інформація, необхідна відповідно до доречних сертифікаційних вимог, зокрема, інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання, наприклад, місця розташування виробництва сертифікованої продукції та контактні особи на цих об’єктах.

1.1.5 При необхідності до заявки додається пояснювальна записка з комплектом технічних та НД на продукцію.

1.1.6 ООВ має право запитати інші технічні документи, необхідні для підвищення об’єктивності оцінювання продукції.

1.1.7 Щоб зібрати ці відомості, ООВ може використовувати різноманітні засоби та механізми в різні проміжки часу, зокрема, форму заявки. Збирання такої інформації може проводитися в поєднанні з, або окремо від укладання обов'язкової до виконання сертифікаційної угоди.

1.1.8 Заявка на розширення сфери сертифікації може охоплювати подібну продукцію, відмінні місця розташування тощо.

 

1.2  Розгляд заявки

1.2.1 ООВ проводить розгляд отриманої інформації, щоб гарантувати, що:

a) інформація щодо клієнта та продукцію є достатньою для проведення процесу сертифікації;

б) будь-які відомі розбіжності у розумінні між органом з сертифікації та клієнтом вирішені, зокрема, погодження щодо стандартів або інших нормативних документів;

в) заявлена сфера сертифікації визначена;

г) наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з оцінювання;

д) орган з сертифікації має компетентність і спроможність здійснювати сертифікаційну діяльність.

1.2.2 ООВ має процес, щоб визначити, що запит клієнта щодо сертифікації охоплює:

- тип продукції; або

- нормативний документ; або

- схему сертифікації,

стосовно яких ООВ не має попереднього досвіду (сфера акредитації ООВ, карти компетентності, Положення про ООВ, ПЯ, інструкції).

1.2.3 Продукція може вважатися того ж самого типу, якщо знання вимог, характеристик і технології щодо однієї продукції, є достатніми для розуміння вимог, характеристик і технології іншої продукції.

1.2.4 В таких випадках ООВ гарантує, що він має компетентність і спроможність для усіх видів сертифікаційної діяльності, що необхідно виконати, і він зберігає записи щодо обґрунтування рішення провести сертифікацію.

1.2.5 ООВ відмовляється проводити конкретну сертифікацію, якщо йому не вистачає будь-якої компетентності або він не має спроможності провести таку сертифікаційну діяльність.

1.2.6 Якщо ООВ не проводить будь-які види діяльності, покладаючись на сертифікації, які вже були надані даному клієнту або іншим клієнтам, тоді ООВ посилається в своїх записах на вже існуючу(і) сертифікацію(ї). Якщо клієнт вимагає, ООВ забезпечує обґрунтування для виключення цих видів діяльності.

 

1.3 Готування до оцінювання

1.3.1 Готування до оцінювання у загальному випадку включає такі заходи:

- реєстрація та розгляд (аналіз) заявки та наданих матеріалів;

- підготовка рішення щодо проведення оцінювання;

- визначення експертної групи (персоналу), що проводитиме оцінювання;

- підготовка плану дій з оцінювання;

- забезпечення персоналу необхідними робочими документами.

1.3.2 Заявка (додаток А), що надійшла до ООВ, реєструється в журналі та розглядається у триденний термін. Водночас проводиться аналіз наданої замовником документації.

1.3.3 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам та забезпечення впевненості у тому, що:

- вимоги до оцінки відповідності чітко визначені, документально оформлені та зрозумілі;

- будь-які розбіжності у розумінні між ООВ і замовником відсутні;

- ООВ здатен надати послуги з оцінки відповідності стосовно заявленої галузі з дотриманням будь-яких інших спеціальних вимог та прийняти обґрунтоване рішення за заявкою із визначенням схеми (модуля) оцінки відповідності.

1.3.4 Під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність НД на продукцію, що подається на оцінку відповідності;

- наявність документів, що підтверджують походження продукції;

- наявність документів виробника (за необхідності) про гарантії та відповідність  продукції;

- наявність документів (за необхідності), що підтверджують розміри партії та дату випуску продукції;

- висновки (за наявності) відповідних контролюючих організацій;

- достовірність, правильність заповнення та термін дії документації.

1.3.5 Результати аналізу наданої документації оформлюються у вигляді протоколу за результатами розгляду заявки на оцінку відповідності продукції, який оформлюється за формою наведеною у Додатку Д.

1.3.6 За результатами розгляду заявки та аналізу наданої документації ООВ приймає «Рішення про проведення оцінки відповідності продукції», і  не пізніше 10 діб  після  отримання заявки сповіщає про своє рішення замовника.

1.3.7 Якщо за результатами розгляду заявки та супроводжувальних документів виявляється неможливість проведення оцінки відповідності заявленої продукції, ООВ надає замовнику  висновок з обґрунтованою інформацією про неможливість проведення оцінки відповідності та повертає отриману документацію.

1.3.8 У разі незгоди замовника з відмовою у проведенні оцінки відповідності він може подати апеляцію до ООВ або його Апеляційної комісії .

1.3.9 У разі прийняття за результатами аналізу документації позитивного рішення щодо можливості оцінки відповідності та відсутності розбіжностей, ООВ:

- визначає експертну групу для виконання робіт з оцінювання кожної конкретної продукції;

- ВЛ, яка проводитиме випробування;

- готує проект ліцензійної угоди (за необхідності) на застосування ідентифікаційного номеру ООВ;

- готує проект договору на проведення робіт, у якому наводяться основні умови проведення робіт, порядок сплати за послуги з оцінки відповідності, етапи та терміни їх проведення.

1.3.10 До складу  експертної групи не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розробленням або постачанням  такої самої продукції.  Заявник має право відведення експертів із складу експертної групи з письмовим обґрунтуванням причин.

1.3.11 Вказані документи направляються замовнику разом з рішенням про проведення оцінки відповідності.

1.3.12 Копія рішення направляється до ВЛ, яка буде проводити випробування.

1.3.13 Після укладення договору та при наявності підтвердження щодо сплати за проведення робіт ООВ розробляє «План оцінки відповідності продукції», який включає всі процедури встановлення відповідності продукції вимогам НД та, якщо це передбачено у схемі (модулі) оцінки відповідності, здатності стабільно підтримувати її якість, терміни та послідовність проведення робіт з визначенням конкретних виконавців, а також, за необхідності, угоди із співвиконавцями (ВЛ) на проведення робіт.

1.3.14 Програма робіт розробляється за формою з додатку Є та затверджується керівництвом ООВ.

1.3.15 Персоналу експертної групи надаються всі отримані від замовника матеріали та документація, а також необхідні робочі документи ООВ.

 

 

 

 

 

Додаток А

(Заявка на проведення робіт

з оцінки відповідності продукції)

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015