Процедури оцінювання

Опис

процедур оцінки відповідності продукції

 

1. Замовник, у випадку прийняття рішення про проведення оцінки відповідності продукції, повинен провести такі заходи:

− ознайомитися з основними процедурами оцінки відповідності, які наведені у цьому описі;

− вибрати можливий модуль оцінки відповідності з числа наведених у Технічних регламентах, який застосовується для конкретної продукції;

− провести, за необхідністю, організаційно-технічні заходи, які забезпечать якісне проведення робіт;

− підготувати пояснювальну записку з комплектом технічних та нормативних документів:

- стандарти (ГОСТ, ДСТУ), ТУ;

- додаткові вимоги контракту на постачання;

- експлуатаційну документацію (технічний опис, інструкції із застосування тощо);

- результати розрахунків та випробувань;

- документи, що підтверджують ефективність системи управління якістю (за наявності);

- матеріали, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам (акти державних чи  виробничих випробувань, відомості щодо приймання готової продукції тощо);

- інші документи, необхідні для проведення сертифікації;

− направити заявку на сертифікацію до ООВ (форма заявки Ф 8.4-32-03, додаток 3 до ІН 8.4-32).

Заявка на оцінку відповідності подається на офіційному бланку замовника, правильно заповненому і підписаному уповноваженим представником замовника, в якому безпосередньо або в додаткових матеріалах подаються відомості щодо заявленої сфери оцінки відповідності, а також  згоди замовника дотримуватись порядку проведення робіт і надавати усю інформацію, необхідну для проведення оцінки відповідності продукції.

ООВ має право запитати інші технічні документи, необхідні для підвищення об’єктивності оцінювання продукції.

2. ООВ, отримавши заявку, проводить її реєстрацію та розгляд (аналізування) усіх отриманих матеріалів і приймає рішення щодо можливості проведення процедур оцінки відповідності.

У разі прийняття позитивного рішення, ООВ: визначає експертну групу (персонал), що проводитиме оцінювання; визначає випробувальну лабораторію, яка проводитиме випробування; готує проект договору на проведення робіт. До договору прикладається і підписується сертифікаційна угода продукції за формою Ф 8.4-32-14, додаток 14 до ІН 8.4-32.

Якщо за результатами розгляду заявки та супроводжувальних документів приймається рішення про неможливість проведення робіт, ООВ не пізніше ніж за 10 днів надає замовнику мотивовану відмову та повертає отриману документацію.  У разі незгоди замовника з відмовою у проведенні робіт, він може подати апеляцію до ООВ або його Апеляційної комісії.

До складу  експертної групи не призначаються спеціалісти, що взаємодіють з організацією, яка займається розробленням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції. Замовник має право відведення аудиторів (експертів) із складу експертної групи з письмовим обґрунтуванням причин.

3. Після укладення договору та отримання сплати за проведення робіт ООВ розробляє та погоджує із замовником програму робіт, яка включає: усі процедури встановлення відповідності продукції вимогам НД та, якщо це передбачено у модулі оцінки відповідності, здатності стабільно її підтримувати; терміни та послідовність проведення робіт з визначенням конкретних виконавців, а також, за необхідністю, угоди із співвиконавцями на проведення робіт.

4. В ході перевірки відповідності продукції вимогам НД оцінюється її відповідність встановленим вимогам відповідно до критеріїв оцінки відповідності, передбачених програмою проведення робіт.

Перевірка відповідності об’єктів вимогам НД може здійснюватися шляхом:

аналізу та оцінювання показників (характеристик) продукції;

• випробувань продукції;

• проведенням інших заходів, передбачених у відповідних технічних регламентах.

5. Аналіз і оцінку показників, параметрів та характеристик продукції  здійснюють члени комісії (аудитори та технічні експерти – кваліфіковані фахівці з відповідної сфери).

Для проведення аналізу та оцінки показників, параметрів і характеристик продукції  замовник надає наступні матеріали:

• вимоги (стандарти, технічне завдання, технічні умови, інші нормативні документи) до розробки, виробництва, випробувань чи утилізації  продукції;

• комплект технічної документації щодо організації виробництва продукції;

• результати випробувань зразків продукції;

• розрахунки надійності, стійкості, міцності тощо продукції;

• інші матеріали, необхідні для оцінювання.

В ході оцінювання аудитори перевіряють заявлену продукцію заявника на відповідність вимогам усіх необхідних стандартів та інших НД згідно зі сферою діяльності, визначеною у заявці та відповідно до критеріїв, передбачених планом проведення робіт.

6. Випробування продукції проводяться випробувальною лабораторією (далі ВЛ).

Для проведення випробувань заявник робіт надає зразки (проби) продукції та технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється ООВ. При оцінці відповідності мийних засобів зразки відбираються від партії продукції.  Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору визначаються ООВ з врахуванням особливостей оцінки відповідності конкретної продукції. Зразки продукції, що пройшли випробування, у тому числі руйнівні, залишаються власністю замовника.

7. За результатами аналізу протоколів випробувань, наданої технічної документації та усіх матеріалів, отриманих у процесі виконання програми робіт, аудитори складають звіт (акт) про оцінювання. У ньому наводяться оцінка відповідності характеристик продукції вимогам НД.  Акт підписується усіма членами експертної групи та не підлягає погодженню із замовником.

ООВ ознайомлює замовника з результатами оцінки відповідності із зазначенням (при наявності) кожного виявленої невідповідності, яку потрібно усунути, щоб забезпечити відповідність продукції усім вимогам, а також обсягом необхідних подальших робіт з повторного оцінювання чи випробовування.

Якщо замовник доведе, що він може виправити відхил у прийнятний термін, то після виконання ним коригувальних дій ООВ проводить подальші роботи з урахуванням раніше проваджених заходів.

8. ООВ виносить рішення про результати оцінки відповідності на підставі інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення.

Обсяг інформації повинен бути достатнім:

• для ООВ, щоб бути здатним прийняти обґрунтоване рішення;

• для простежуваності, щоб бути доступною у випадку, наприклад, апеляції чи для планування подальшої діяльності;

• щоб гарантувати постійну відповідність вимогам з оцінки відповідності продукції.

Будь-яка інформація, на якій основане рішення, що надходить з будь-якого джерела, відмінного від процесу оцінювання, повинна повідомлятись замовнику або постачальнику, разом з інформацією щодо процесу оцінювання. Замовнику або постачальнику надається можливість прокоментувати її.

Усі звіти, матеріали яких використовуються при прийнятті рішень стосовно оцінки  відповідності повинні бути забезпечені об’єктивними доказами. Позитивне рішення не приймається, поки всі невідповідності не були виправлені та поки їх виправлення не перевірено ООВ.

Після прийняття позитивного рішення щодо результатів проведення оцінки відповідності, ООВ оформлює документи, що підтверджують факт оцінки відповідності (сертифікат), реєструє їх у Реєстрі та надає замовнику.

9. У разі негативного рішення замовнику направляється відповідне повідомлення з наведенням невідповідностей та причин негативних результатів оцінки відповідності продукції.

10 За необхідністю внесення змін у період дії документів, що підтверджують відповідність продукції, замовник зобов’язаний звернутися до ООВ для погодження умов збереження дії документів з оцінки відповідності. ООВ визначає, чи потребують зазначені зміни додаткових випробувань шляхом проведення повторного оцінювання.

У разі необхідності таких робіт постачальник не має права посилатися на оцінку відповідності до того часу, доки ООВ не дасть відповідного повідомлення. Якщо вказані зміни внесені без погодження з ООВ, дія документів з оцінки відповідності зупиняється з моменту дати внесення змін.

1. Документи за результатами оцінки відповідності/сертифікації

1.1 ООВ надає клієнту офіційні документи щодо оцінки відповідності/сертифікації (сертифікат відповідності (Ф 8.4-32-11, додаток 11 до ІН 8.4-32), сертифікат перевірки типу (Ф 8.4-32-12, додаток 12 до ІН 8.4-32), які чітко визначають або дозволяють ідентифікувати наступне:

a) назву та адресу ООВ;

б) дату надання оцінки відповідності/сертифікації (дата не повинна передувати даті прийняття рішення щодо оцінки відповідності/сертифікації);

в) назву та адресу клієнта;

г) сферу сертифікації (ідентифікацію продукції, для якої оцінка відповідності/сертифікація надається; застосовної схеми сертифікації (модулю оцінки відповідності), і стандарту(-ів) та іншого(-их) нормативного(-их) документу(-ів), зокрема, дати їх публікації, на відповідність яким оцінюють/сертифікують продукцію). Якщо стандарт(-и) або інший(-і) нормативний(-і) документ(-и), на відповідність до яких оцінка відповідності/сертифікація проводиться, містить(-ять) посилання на інші стандарти або нормативні документи, їх не включають в офіційні документи щодо оцінки відповідності/сертифікації;

д) термін дії або дату закінчення оцінки відповідності/сертифікації, якщо дія оцінки відповідності/сертифікації закінчується після встановленого періоду часу;

є) будь-яку іншу інформацію, яку вимагає схема сертифікації (модуль оцінки відповідності).

1.2 Офіційні документи щодо оцінки відповідності/сертифікації містять підпис та іншу визначену авторизацію особи(-іб) ООВ, яка(-і) має(-ють) такі повноваження (ім’я та посада особи, яка несе відповідальність за документи щодо сертифікації, зареєстровані в ООВ, є прикладом "визначеної авторизації" окрім підпису).

1.3 Офіційні документи щодо сертифікації надаються одночасно або після того як:

a) рішення надати або розширити сферу оцінки відповідності/сертифікації було прийнято;

б) сертифікаційні вимоги виконані;

в) сертифікаційна угода (Ф 8.4-32-14, додаток 14 до ІН 8.4-32) складена/підписана.

1.4 ООВ надає клієнту ліцензійну угоду (Ф 8.4-32-10, додаток 10 до ІН 8.4-32), якщо це передбачено схемою сертифікації.

1.5 Після завершення робіт з оцінки відповідності/сертифікації справа передається до архіву ООВ згідно з вимогами ПЯ 8.4.2-15.

 

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015