Положення про Раду

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

ООВ ТОВ “НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”

 

1.  Загальні положення

1.1. Рада Органу з оцінки відповідності ТОВ “НВЦ Київстандартметрологія” (далі – Рада) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері оцінки відповідності, а також цим Положенням.

1.2. Метою діяльності Ради є забезпечення неупередженості дій Органу з оцінки відповідності ТОВ “НВЦ Київстандартметрологія”  (далі - ООВ), представлення інтересів усіх зацікавлених сторін щодо питань, пов'язаних з оцінкою відповідності, та надання рекомендацій ООВ.

 

2. Склад Ради

2.1. Рада формується на паритетних засадах у складі дев‘яти осіб. До складу Ради входять по три представники від таких зацікавлених сторін:

- органів з оцінки відповідності;

- випробувальних центрів;

- наукових установ, союзів (спілок, асоціацій) суб'єктів господарювання, громадських організацій.

2.2. Персональний склад Ради формується у відповідності до “Критеріїв відбору представників Ради ООВ” (Додаток  В) та затверджується Керівником ООВ (додаток А).

2.3. До складу Ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з ООВ або належать до персоналу ООВ, та їх близькі особи, як це визначено Законом України "Про запобігання корупції".

2.4. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2.5. Голова Ради має двох заступників. Голова Ради та його заступники повинні представляти різні заінтересовані сторони та утворюють керівний склад Ради. Члени керівного складу Ради обираються більшістю від кожної заінтересованої сторони. Кожен з обраних членів керівного складу Ради почергово виконує функції голови Ради. Черговість виконання функцій голови Ради визначається на засіданні Ради.

2.6. Голова Ради:

- організовує роботу Ради;

- скликає та головує на засіданнях Ради, затверджує порядок денний засідань;

- координує діяльність членів Ради та розподіляє обов'язки між ними.

2.7. Члени Ради не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

2.8. Дострокове припинення повноважень члена Ради можливе за його особистим проханням шляхом подання заяви про складення ним повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків у Раді (звільнення з посади тощо).

2.9. Пропозиції щодо припинення повноважень члена Ради подаються голові Ради, який повідомляє про це ООВ.

2.10. ООВ переглядає склад Ради кожні два роки або за необхідності частіше.

2.11. Члени Ради зобов'язані:

- дотримуватися цього Положення;

- знати нормативно-правові акти, стандарти та інші документи з питань оцінки відповідності;

- брати участь у роботі Ради.

2.12. Члени Ради повинні забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної під час виконання ними своїх обов'язків, та підписати декларацію про конфіденційність. Всі члени Ради підписують зобов'язання щодо конфіденційності інформації (Додаток Г).

 

3. Повноваження та права Ради

3.1. Рада ООВ діє неупереджено і не дозволяє комерційному, фінансовому або будь-якому іншому тиску компрометувати неупередженість; утримує конфіденційною всю інформацію, отриману протягом діяльності ООВ (підписання зобов‘язань членів Ради).

3.2. Основними функціями Ради є:

- розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері оцінки відповідності та нагляд за її реалізацією;

- нагляд за здійсненням оцінки відповідності відповідно до принципів, норм та вимог, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань оцінки відповідності;

- надання рекомендацій щодо порядку здійснення оцінки відповідності, щодо розгляду апеляцій та моніторингу;

- затвердження та звільнення членів Комісії з апеляцій;

- погодження положення про Комісію з апеляцій та змін до нього;

- аналізування виконання заявленої політики щодо гарантування об’єктивності і неупередженості ООВ;

- аналізування діяльності ООВ стосовно виявлення загроз  виникнення потенційного конфлікту інтересів та його мінімізації;

- участь у розробці, удосконаленню та підтримці схем оцінки відповідності;

- розгляд щорічного звіту представника керівництва з якості та надання висновку щодо звіту.

3.3. Рада для вирішення питань, що належать до її компетенції, має право:

- запитувати та одержувати в установленому порядку від ООВ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї функцій;

- залучати до участі у своїй роботі необхідних фахівців, у тому числі працівників ООВ (за згодою керівника ООВ), а у разі потреби - інших консультантів та експертів (за згодою);

- утворювати тимчасові робочі групи, залучати до участі в їх роботі спеціалістів підприємств, установ, організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою).

3.4. Члени тимчасових робочих груп та залучені фахівці повинні забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної під час виконання ними своїх обов'язків, та підписати декларацію про конфіденційність.

 

4. Організаційні засади діяльності Ради

4.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

4.2. Позачергове засідання Ради може бути скликано за пропозицією голови Ради, керівника ООВ або за пропозицією не менше ніж половини членів Ради.

4.3. Позачергове засідання Ради скликається не пізніше ніж через десять робочих днів після дня надходження секретарю Ради відповідної письмової пропозиції.

4.4. Пропозиція щодо скликання позачергового засідання Ради повинна бути підписана особою(ами), яка(і) її подає(ють).

У пропозиції зазначають:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (осіб), яка(і) її вносить(ять);

- обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання Ради;

- питання, запропоноване(і) для розгляду на позачерговому засіданні.

4.5. На засідання Ради за дорученням голови можуть запрошувати працівників ООВ, а за згодою також інших осіб у разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань порядку денного.

4.6. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює ООВ.

4.7. Діловодство Ради веде секретар Ради, якого призначає керівник ООВ із співробітників ООВ.

4.8. Секретар Ради забезпечує:

- підготовку до проведення засідань Ради, повідомляючи її членів про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний;

- членів Ради необхідними документами та іншою інформацією з питань, включених до порядку денного засідань;

- оформлення документів, прийнятих (розглянутих) Радою;

- контроль за дотриманням установлених термінів виконання рішень Ради;

- ведення та зберігання протоколів засідань Ради та кореспонденції;

- підготовку проектів планів діяльності Ради.

4.9. Не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання, секретар Ради повідомляє про це кожного члена Ради рекомендованим листом або вручає повідомлення особисто під розпис. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання Ради та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, необхідні членам Ради для підготовки до участі в засіданні.

4.10. Члени Ради мають право надавати письмові пропозиції щодо порядку денного засідання Ради не пізніше ніж за три робочих дні до дня його проведення.

4.11. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні представники трьох заінтересованих сторін. Загальна кількість присутніх членів Ради повинна бути не менше половини. Про неможливість участі в засіданні член Ради повинен письмово повідомити голову Ради не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

4.12. Засідання веде голова Ради, а в разі його відсутності - один із заступників голови Ради за його дорученням.

4.13.  Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох заінтересованих сторін. Під час голосування кожна заінтересована сторона має один голос, який визначається більшістю її представників. У разі рівного розподілу голосів представників заінтересованої сторони вирішальним є голос члена керівного складу Ради, який представляє цю сторону. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Ради може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

Окремі думки членів Ради, висловлені в письмовій формі, додаються до рішення і є невід'ємною його частиною.

4.14. На засідання Ради можуть запрошувати представників державних органів, наукових та інших установ, громадських об'єднань, підприємств та організацій, членів тимчасових робочих груп, утворених Радою, залучених до участі у роботі Ради фахівців, а також представників засобів масової інформації. Запрошення їм надсилає секретар Ради за дорученням її голови. Бути присутніми на засіданні Ради мають право представники лише тих організацій, яким було надіслано такі запрошення.

4.15. Рішення Ради оформлюють протоколом, до якого включаються тези виступів, обговорень, рішення та результати голосувань, який підписують голова Ради та її секретар.

За вимогою будь-якого члена Ради та в разі прийняття рішення, щодо якого хоча б один член Ради проголосував "проти", протокол підписують усі члени Ради, присутні на засіданні. Копії протоколів надсилає секретар Ради всім її членам та ООВ не пізніше п'яти робочих днів після дати проведення засідання Ради.

4.16. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою, здійснює голова Ради або за дорученням його заступник.

4.17.  Рішення засідання Ради секретар оформляє у формі протоколу (форма наведена в  додатку Б) з зазначенням конкретних виконавців і термінів виконання.

4.18. Допускається заочне проведення засідання Ради. У такому разі вся інформація направляється членам Ради письмово або в електронному вигляді і їх відповіді також отримуються у письмовому або в електронному вигляді.

4.19. Проведення засідання Ради або внесення на розгляд будь-якого питання, що входить до компетенції Ради, в порядок денний засідання може здійснюватися з ініціативи будь-якого члена Ради.

4.20. Допускається інформувати і фіксувати думку відсутніх на засіданні членів Ради з питань, що розглядаються за допомогою письмового опитування по електронній пошті. Рішення про проведення письмового опитування приймається головою Ради.

 

 

 

 

 

 

             Наші контакти:

             телефон, факс: +38 (044) 580-23-25

             електронна адреса: kyivstandart@gmail.com

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015