Положення про комісію з апеляцій

Положення про комісію з апеляцій

ООВ ТОВ “НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”

 

1.  Загальні положення

1.1. Положення про Комісію з апеляцій (далі – Положення) встановлює основні правила та порядок розгляду апеляцій з боку заявників ООВ стосовно оскарження рішень, дій та бездіяльності органу з оцінки відповідності ТОВ “НВЦ Київстандартметрологія" (далі - ООВ).

1.2. Комісія з апеляції (далі – Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами з питань оцінки відповідності, правилами та методиками, що діють в ООВ, цим Положенням.

1.3. Комісія працює на громадських засадах. Діяльність Комісії базується на засадах неупередженості, відкритості та гласності.

1.4. Керівництво ООВ для проведення робіт з розгляду апеляцій забезпечує комісію приміщенням, оргтехнікою та іншим необхідним приладдям.

1.5. Справи з розгляду апеляцій оформлюються і зберігаються відповідно до процедур діловодства ООВ.

 

2. Склад Комісії

2.1. Комісія утворюється у складі семи осіб та затверджується рішенням Ради ООВ ТОВ “НВЦ Київстандартметрологія (далі Ради) відповідно за поданням її членів. До складу Комісії не можуть входити співробітники ООВ.

2.2. Голова Комісії затверджуються Радою за поданням її членів.

2.3. Термін повноважень Комісії становить три роки.

2.4. Під час формування складу Комісії повинна обов’язково враховуватися професійна компетентність її членів, а також забезпечуватись її незалежність від конфліктуючих сторін.

2.5. Оформлення справ з апеляцій проводить секретар Комісії, який призначається усним розпорядженням керівника ООВ.

2.6. В разі відсутності Голови Комісії з поважних причин роботи з розгляду апеляцій організує і проводить його заступник.

 

3. Обов’язки Комісії

Комісія зобов’язана забезпечити:

3.1. Розгляд кожної апеляції з питання оцінки відповідності.

3.2. Прийняття рішення за результатами розгляду апеляцій та доведення його до сторін, яких це стосується.

3.3. Дотримання членами Комісії принципів конфіденційності щодо інформації, отриманої під час розгляду апеляцій.

3.4. Проведення засідання для надання звіту щодо стану розгляду апеляцій в ООВ.

 

4. Права Комісії

Комісія має право:

4.1. Вимагати і отримувати  протягом десяти календарних днів від конфліктуючих сторін необхідні документи, матеріали і відомості по справі з розгляду апеляції.

4.2. Комісія може звертатись і залучати експертів, представників конфліктуючих сторін та інших організацій які можуть надати технічну або іншу інформацію необхідну для розгляду апеляції.

 

5. Відповідальність Комісії

5.1. Комісія несе установлену законодавством відповідальність у разі неправомірного використання наданих їй прав, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації.

 

6. Порядок подання апеляцій

6.1. Термін подання апеляції становить десять календарних днів з дати затвердження рішення ООВ.  Апеляція подається в письмовій формі на ім’я Голови Комісії на адресу ООВ. Подання апеляції не зупиняє дії рішення, прийнятого ООВ.

6.2. Заявниками можуть бути оскаржені такі рішення, дії та бездіяльність ООВ:

- відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію;

- прийняття рішення про відмову в сертифікації;

- тимчасове зупинення або скасування сертифіката відповідності;

- обмеження сфери сертифікації;

- порушення правил та процедур оцінки відповідності;

- інші дії та бездіяльність, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів заявника у сфері оцінки відповідності.

6.3. Апеляція подається у письмовій формі за підписом директора Заявника із зазначенням, що це саме апеляція.

6.4. В апеляції мають бути зазначені:

1) найменування заявника, який її подає, його місце знаходження;

2) рішення, дії або бездіяльність, які оскаржуються;

3) в чому полягає незаконність і (або)  необґрунтованість рішення, дій або бездіяльності з боку ООВ;

4) в апеляції має бути чітко з обґрунтуванням викладено суть справи та в чому полягає порушення з боку ООВ.

5) до апеляції повинні додаватись  усі необхідні документи й матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції;

6) клопотання особи, яка подала апеляцію;

7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

За потреби, Комісія може вимагати надання додаткових документів, необхідних для розгляду апеляції.

6.5. Розгляду не підлягають апеляції:

- термін подання яких перевищує десять календарних днів з дати затвердження рішення ООВ;

- повторна апеляція якщо рішення по апеляції з цього питання  Комісією вже було прийнято.

6.6. ООВ може у будь-який час відкликати подану апеляцію. У разі відкликання апеляції, розгляд апеляції зупиняється. Розгляд питання, порушеного у апеляції, що була відкликана, вдруге не проводиться.

 

7. Порядок розгляду апеляцій

7.1. Зареєстрована   апеляція та інші матеріали, що надійшли з нею спочатку передаються секретарю, який проводить розгляд аналізу потенційного конфлікту інтересів щодо неупередженості та конфіденційності членів Комісії з апеляції з конфліктною стороною та складає висновок. У разі наявності конфлікту інтересів член Комісії до розгляду апеляції не залучається та не має доступу до матеріалів справи. Після аналізу конфліктів інтересів секретар інформує заявника про остаточний склад Комісії з апеляцій, що буде розглядати апеляцію.

7.2. Голова Комісії доручає членам Комісії попередньо розглянути й опрацювати апеляцію та направити копію апеляції із додатками до неї заявнику, для надання  пояснення чи заперечень  з приводу поданої апеляції.

7.3. Комісія розглядає апеляцію у місячний термін від дня її надходження. Якщо в місячний термін вирішити порушені в апеляції питання неможливо, Голова Комісії встановлює додатковий термін для її розгляду. При цьому загальний термін розгляду апеляції не може перевищувати сорока п’яти днів.

7.4. Голова Комісії розглядає опрацьовані матеріали, та призначає дату засідання Комісії. Головує на засіданні Голова Комісії. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів Комісії.

7.5. На розгляд апеляції можуть запрошуються представники сторін. Вони можуть давати усні та письмові пояснення, ставити питання, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, що стосуються апеляції, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах. У разі неприбуття представників сторін, Комісія має право розглядати апеляцію без їх участі.

7.6. Протокол засідання Комісії має чітко і стисло описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів. Протокол засідання Комісії підписуються її Головою та присутніми членами Комісії.

7.7. За результатами обговорення та розгляду апеляції Комісією виноситься рішення, яке приймається на закритому засіданні більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів “за “ та “проти”, голос Голови є вирішальним.

7.8. Якщо Комісія визнає рішення, дії чи бездіяльність ООВ неправомірними, то вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції та рекомендує ООВ усунути допущене порушення та скасувати прийняте рішення. Якщо Комісія визнає рішення, дії чи бездіяльність ООВ правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції.

7.9. Рішення Комісії повинні бути підписані Головою Комісії та всіма її членами, що проголосували за нього. Рішення Комісії письмово доводиться до відома сторін.

7.10. Рішення Комісії може бути оскаржене в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

7.11. Протоколи засідань Комісії та відповідні рішення зберігаються в ООВ протягом трьох років.

 

 

 

 

 

             Наші контакти:

             телефон, факс: +38 (044) 580-23-25

             електронна адреса: kyivstandart@gmail.com

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015