Опис прав та зобов’язань заявників та загальна інформація щодо оплати за послуги органу з сертифікації

УПРАВЛІННЯ ДОГОВОРАМИ

 

3.1 Сертифікаційна угода

ООВ має угоду, що має юридичну силу, для забезпечення сертифікаційної діяльності для своїх клієнтів. Сертифікаційні угоди визначають відповідальність ООВ та його клієнтів.

ООВ забезпечує, щоб сертифікаційна угода вимагала від клієнта відповідати, щонайменше, наступним вимогам:

1) клієнт завжди виконує сертифікаційні вимоги, зокрема, запроваджені відповідні зміни, що були повідомлені ООВ;

2) якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в тривалому виробництві, то сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам до неї;

3) клієнт запроваджує усі необхідні заходи для:

а) провадження оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечення документів та записів для розгляду і забезпечення доступу до відповідного устатковання, ділянок, підрозділів, персоналу та субпідрядників клієнта;

б) розгляду скарг;

в) участі спостерігачів, за потреби;

4) клієнт робить заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації;

5) клієнт не використовує сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації, і не робить будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;

6) у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, клієнт припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення сертифікаційних документів), та виконує будь-які інші необхідні дії;

7) якщо клієнт надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації;

8) посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, він виконує вимоги органу з сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації;

9) клієнт виконує усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції;

10) клієнт зберігає записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам, та робить ці записи доступними органу з сертифікації, за необхідності, і

а) вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам;

б) документує виконані дії;

ПРИМІТКА Перевірка органом з сертифікації пункту (10) може бути визначена схемою сертифікації.

11) клієнт невідкладно повідомляє органу з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати сертифікаційним вимогам.

Приклади змін можуть охоплювати наступні області:

- юридичний, комерційний, організаційний статус або право власності;

- організація та керівництво (наприклад, ключові керівники, персонал, який приймає рішення, або технічний персонал);

- модифікація продукції або виробничого процесу;

- контактна адреса і виробничі площадки;

- суттєві зміни в системі управління якістю.

 Вище зазначені вимоги ООВ оговорюються при укладенні сертифікаційної угоди за встановленою формою (Додаток А) та/або ліцензійних угод (Ф-7.6-20-04, Додаток Г до ІН 7.6-20).

Дотримання цих вимог періодично перевіряється ООВ при проведенні заходів з наглядання.

Ці вимоги підлягають розміщенню на офіційному сайті ООВ (виданнях ООВ) з метою доведення до потенційних клієнтів з сертифікації.

3.2 Порядок підготовки договорів

Після попереднього аналізу заявки (письмового звернення) та супровідної документації і прийняття ООВ рішення щодо проведення робіт з сертифікації, оцінки відповідності керівник ООВ доручає відповідальному виконавцю підготувати проект договору (контракту).

Відповідальний  виконавець на основі рішення ООВ бере форму бланку договору (контракту) і проводить розрахунок вартості робіт.

При необхідності оформлення договірних зобов’язань, які не передбачені договорами (контрактами), відповідальний виконавець розробляє проект договору і  погоджує його  з керівником ООВ (або його заступником), юристом та  бухгалтером. Затверджується договір  директором ТОВ «НВЦ Київстандартметрологія».

Після необхідних узгоджень договору присвоюється номер і дата.

Договір (контракт) друкується на державній мові, або у випадку проведення робіт із зарубіжними замовниками по їхній вимозі може бути автентичний текст на російській або англійській мові.

3.3 Порядок затвердження та внесення змін до договорів

Договір (контракт) та необхідні додатки друкуються в 2-х екземплярах, підписуються керівником ТОВ «НВЦ Київстандартметрологія» і затверджуються печаткою. Потім договір (контракт) передається на узгодження та затвердження замовнику.

При виникненні зі сторони замовника або в процесі робіт зауважень чи доповнень, договір (контракт) коригується з урахуванням необхідних змін, або ці зміни оформлюються окремим документом (доповненням, зміною, додатковою угодою тощо).

3.4  Порядок зберігання договорів (контрактів)

Один примірник договору (контракту) надається підприємству, другий – зберігається у ООВ. Термін зберігання договорів (контрактів) встановлений в ПЯ 8.4.2-14. Порядок передачі в архів в ПЯ 8.4.2-15.

 

 

 

 

 

 

Додаток А

(Договір на виконання робіт

з надання послуг з оцінки відповідності)

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015

Copyright NVC Kyivstandardmetrology © 2015